Pompeu Fabra i la gramàtica

amb Nicolau Dols (Universitat de la Illes Balears i Institut d’Estudis Catalans)